ความรู้เรื่องตราสัญลักษณ์

     

Fairtrade
 
                แฟร์เทรดองค์กรอิสระสากลที่มุ่งหวังที่ช่วยเหลือให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรได้รับค่าตอบแทนของผลผลิต ที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในระยะยาว โดยตราสัญลัษณ์แฟร์เทรด เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าว่าสินค้านั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์กรแฟร์เทรดสากล
 


USDA ORGANIC
 
                  ตรารับรองคุณภาพที่ส่งเสริมและช่วยเหลือการทําเกษตรเชิงอินทรีย์ โดยตรารับรองดังกล่าวจะ ให้รับรองว่าสินค้านั้นมีการเพาะปลูก และบริหารจัดการพื้นที่ปลูกภายใต้ข้อกําหนดของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะปราศจากการใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงวิธีการปลูกที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม​
 


EU Organic farming
 
                   มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป หน่วยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับมาตร ฐานการผลิตพืชและสัตว์เกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองการนําเข้าผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศของสหภาพยุโรป
 


สมาชิกสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป




สมาชิกสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งอเมริกา



สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาศตร์ –Geographical Indication​
 


 
Powered by MakeWebEasy.com