เกี่ยวกับเรา
  
 

         เริ่มต้น เมื่อปีพุทธศักราช 2512 พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่ต่างๆ ทรงพบชาวเขาซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีสภาพยากจน และยากแก่การเข้าถึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาหมู่บ้านชาวเขาในพื้นที่ทุรกันดารเหล่านั้น เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร  จึงสนองพระราชดำริ ด้วยการริเริ่มโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวหลากชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าพระราชทาน ในปี พ.ศ.2512 ซึ่งชาวไทยภูเขาจำนวนมากได้ตอบสนองต่อพระราชดำริด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวและกาแฟ               
      
 

      ด้วยแนวคิดนี้ ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2543 คุณ ฤทธิ์รงค์ พงษ์เจริญ ผู้ที่มีความชื่นชอบในการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ จึงมีแนวคิดที่จะ อยากให้ผู้ที่รักในการดื่มกาแฟ ได้รับรู้และสัมผัสกับเมล็ดกาแฟระดับที่มีคุณภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือชาวเขาใน          แถบทุรกันดาร จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้น โดยใช้ชื่อว่า  ยูทิลิตี้เซ็นเตอร์ โดย มีคุณ ฤทธิ์รงค์ พงษ์เจริญ เป็นผู้บริหาร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงคัดเลือกเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุด  เพื่อนำมาซึ่งการจำหน่ายภายใต้ชื่อ  ‘’ RED ELEPHANT COFFEE’’  โดยได้คัดสรรเมล็ดพันธุ์  อาราบิก้าที่มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม  และเข้มข้นมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่ดีที่สุดมาเข้าสู่กระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพ การคั่วที่พอเหมาะ   กลิ่นหอมนุ่มละมุนเพื่อในการนำมาชง 
                                                                  
            โดยเมล็ดกาแฟที่นำมาผลิตนั้นทางบริษัทได้ปลูกและดูแลรักษาในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่  ในแถบจังหวัดเชียงราย   ทั้งนี้คุณภาพของกลิ่นเมล็ดกาแฟจึงจำเป็นต้องมีความเข็มงวดในการควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลรักษาลำต้น    การเก็บเมล็ด การหมัก และการตาก การเก็บสารคัดเกรด ไปจนไปจนการคั่ว และการบรรจุภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการทำงานนั้น ทางบริษัทและทีมงาน ยูทิลิตี้เซ็นเตอร์ ได้ทำการเดินสายในทางแถบภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเมล็ดกาแฟ  อาราบิก้า  ของเราให้มีคุณมากมากที่สุด 

 
 
วิสัยทัศน์

         สร้างองค์กรที่เข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวเขา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวเขาเพื่อสร้างชุมชนชาวเขาที่เข้มแข็งและน่าอยู่ จัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้กำไรจากการดำเนินงาน เพื่อสร้าง สถานศึกษา และสถานพยาบาล ภายใต้การบริหารและดำเนินงาน ของ ยูทิลิตี้ เซ็นเตอร์


                                                   

 

พันธกิจ

               เพื่อผลผลิตที่ปลูกในแถบดอยช้าง ทั้งในรูปกาแฟสารและกาแฟคั่วคุณภาพสูงจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการยอมรับในตลาดโลก ในฐานะของผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟ อราบิก้าระดับพรีเมี่ยม
 

อัตลักษณ์

                 กาแฟช้างแดง เป็น กาแฟอราบิก้า ชนิดพิเศษ (Specialty Coffee) ที่ปลูกเฉพาะบริเวณดอยช้างเท่านั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตรงกลิ่นที่หอมเป็นพิเศษ เจือรสเปรี้ยว (กรดจากผลไม้) ที่ดื่มแล้วทำให้รู้สึกชุ่มคอ มีสารคาเฟอีนต่ำ มีรสชาติที่กลมกล่อมสูง เป็นความลงตัวระหว่างพื้นที่เพาะปลูกกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่สูงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ประกอบกับการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ทำให้ได้ กาแฟอราบิก้า ที่มีคุณภาพ 

ผังองค์กร บริษัท ยูทิลิตี้เซ็นเตอร์ กรุ๊ป                        

 

แถวที่ 1   จากซ้ายไปขวา (หมวกส้ม)        คุณฤิทธิรงค์ พงษ์เจริญ (ผู้บริหาร)                                                                                   คุณ ปัณรสี ครุฑขุนทด (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
แถวที่  2  จากซ้ายไปขวา(หมวกเหลือง)    คุณ ธนิต แววสูงเนิน (ผู้จัดการฝ่ายขาย)                                                                           คุณ สุรีีรัตน์ เวินขุนทด (ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า)                                                                 คุณ อภิญญา นพคุณ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)   
แถวที่  2  จากซ้ายไปขวา (หมวกขาว)      คุณ สมบัว ไกลราส                                                                                                      คุณนาฎอนงค์ ภู่ประเสริฐ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ                                                                  พัฒนา)
แถวที่  3  จากซ้ายไปขวา (หมวกขาว)      คุณ จักพงษ์ พวงจันทร์  คุณ องคเดช มลบูชา                                                                    คุณเติม เจริญยิ่ง คุณ อลงกร พงษ์จันทร์                                                                            คุณ วรพล แพงคำฮัก 


 


       *** ติดต่อบริษัท ยูทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด 

                   คุณอภิญญา  นพคุณ    โทร. 091-7485130             
                                                          

ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย